Home/Utbildning/Pricing for Profit Program

Genom att delta i utbildningen Pricing for Profit Program kommer du att kunna stärka lönsamheten på bara några månader. De flesta företag upplever en operativ vinstförbättring på 1-3% efter att ha deltagit i detta 10 månader långa utbildningsprogram. Men det är mer än en utbildning. Det är ett interaktivt program som utvecklats för att identifiera, utveckla och införa vinstförstärkande taktiska prisåtgärder i ditt företag.

I gruppdiskussioner (workshops) med nyckelpersonerna i din verksamhet, vilket oftast inkluderar vd och ekonomichef, kartlägger vi era befintliga prismetoder, marginaler och marknadssituation. Vi hjälper er att ta reda på hur era befintliga och potentiella kunder kommer att reagera på prisförändringar. Programmet ger er också kunskap om kraftfulla moderna prismodeller och hur ni ska utveckla metoder, verktyg och rutiner för smartare prissättning.

”Programmets praktiska pedagogik kring lönsamhetsförbättring via strategisk prissättning hjälpte oss att rikta fokus på rätt saker i verksamheten. Det nära samarbetet oss medarbetare emellan var särskilt betydelsefullt och bidrog till att vi kunde skapa nya kreativa lösningar som lett till vinstförbättringar på drygt 1% under första året och över 5% nästföljande två år.”

VD för ett Life Science-företag
med 20 miljoner dollar i årlig omsättning

Hämta inspiration och kunskap hos kollegor på andra företag

Detta unika utbildningsprogram för samman två till fyra beslutsfattare från upp till fyra olika företag som bildar en liten arbetsgrupp. Ni arbetar tillsammans för att identifiera möjligheter till vinstförbättringar, samtidigt som yttre förändringar av marknadspriser med mera måste mötas på rätt sätt för att genomföra olika prisstrategier. Vi sätter samman arbetsgruppen så att ingen konkurrenssituation finns mellan någon av deltagarnas företag. Samtidigt ska det finnas kopplingar mellan företagens verksamheter så att ni kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Ett nytt sätt att tänka

De flesta kunder som deltagit i programmet upplever att deras företag tänker i helt nya banor och arbetar mer innovativt kring prissättning och erbjudandepaketering. De vittnar också om att dolda värden frilagts i företaget och att lönsamheten stärkts till följd av en mer utvecklad prissättning.
Pricing for Profit Program ger dig bland annat följande insikter och svar:

  • Inom vilka områden på företaget finns möjlighet att förbättra prissättningen och därmed lönsamheten?
  • Hur stor blir effekten på bruttovinsten?
  • Vad ska du börja med?
  • Hur kommer dina kunder att reagera och agera?
  • Hur kommer dina konkurrenter att svara?

Mer än en utbildning: Ett omfattande och kvantitativt program som kommer att förändra ditt företags priskultur

Pricing for Profit Program är mycket mer än en utbildning. Hela gruppen, inklusive PriceGains experter och analytiker, arbetar tillsammans för att skapa införandeplaner, definiera roller och processer, utforma interna och externa kommunikationsstrategier och skapa milstolpar och mätpunkter för prisprojekt. Vi utformar också omsättnings-, marknads- och vinstmål som bland annat behövs för att övertyga investerare, företagsledning, styrelse och andra intressenter om nödvändigheten att införa strategisk prissättning.

”Pricing for Profit Program hjälpte oss att ompröva hela vårt synsätt kring kundnytta och prissättning på ett sätt som kommer att öka omsättningen samtidigt som processerna blir effektivare.”

Affärsområdeschef hos en OEM-leverantör
med 25 miljoner dollar i årlig omsättning