Home/Tjänster/Taktiska åtgärder

Taktiska åtgärder – var finns er lönsamhetspotential?

Enligt våra erfarenheter samt ekonomisk forskning och studier över hela världen är utvecklad prissättning det bästa sättet att förbättra lönsamheten på för de flesta företag.

Ett Taktiskt Åtgärdsprojekt (Opportunity Assessment) går ut på att identifiera nyckelområden där små förändringar i prissättningen ger stora lönsamhetslyft på kortast möjliga tid. Vi kan på kort tid kartlägga företagets förbättringsområden där smartare prissättning ger störst effekt på lönsamheten.

Identifiera omsättnings- och vinstläckage

Beroende på din verksamhets storlek och komplexitet, brukar ett Taktiskt Åtgärdsprojekt pågå från två till sex veckor. Projektet inkluderar bland annat intervjuer med anställda och affärspartners. Detta görs både i form av gruppdiskussioner (workshops) och enskilda intervjuer. Oftast analyserar vi även statistik och data för att identifiera vinstförbättringspotentialer.

I projektet går vi även igenom nuvarande processer och dokumenterar möjligheter liksom gapet mellan dagens prissättning och best-practice-metoder och -strategier.

Uppskatta gapet mellan förväntad och faktisk prissättning

Genom våra analyser kan vi kartlägga era nuvarande prissättningsprocesser och uppskatta gapet mellan planerad och faktisk prissättning. Vi undersöker också historisk prissättning, netto- och bruttovinst, omsättning och marknadsandelar.

Under hela projektet rapporterar vi våra resultat och insikter. Efter avslutat projekt summerar vi våra upptäckter och slutsatser i en rapport med rekommendationer för prioriterade förbättringar, inkluderat taktiska åtgärder kring er prissättning.

Förbättra lönsamheten snabbt med taktiska åtgärder

De flesta företag brukar införa våra rekommenderade förbättringar inom några få månader och stärka nettovinsten med upp till 20%.

Så här brukar ett Taktiskt Åtgärdsprojekt se ut:

Steg 1: Identifiera benchmark-punkterna

Vi börjar med att analysera er nuvarande strategi, era processer och taktik. Därefter jämför vi befintlig prismodell med best-practice. På detta sätt kan vi kartlägga er prismodells utvecklingspotential.

Analysen ger dig svar på frågor som: Hur bra är er prissättning jämfört med era konkurrenter? Vilka områden är i störst behov av förbättring? Vilka delar av processen går snabbast och är enklast att förbättra? Var ska du börja för att få bäst resultat på kortast tid?

Steg 2: Prioritera dina lönsamhetspotentialer

Baserat på slutsatserna i steg 1 kan vi prioritera de olika områdena för lönsamhetsförbättringar i din verksamhet. Det är av stor vikt att prioriteringarna ligger i linje med övergripande affärsstrategier och verksamhetsplaner.

Det är också viktigt att det nya prissättningsprogrammet, som ska införas, uppfattas som en positiv förändring hos framförallt säljpersonalen. Om säljarna ger den nya prisstrategin fullt stöd och engagemang underlättar det införandet hos resten av organisationen.

Vilka är rätt prioriteringar för ditt företag?

Förbättringspotentialerna i en verksamhet brukar prioriteras utifrån följande fyra kriterier:

  1. Hur snabbt kan förbättringarna införas?
  2. Hur många medarbetare måste vara involverade i projektet?
  3. Hur lätt och hur pålitligt blir uppföljningen och resultatmätningen?
  4. Hur synligt och tydligt blir förbättringarnas resultat för organisationen?

Steg 3: Införandeplan

Slutligen tas en införandeplan fram för de lönsamhetsförbättrande taktiska åtgärder som har identifierats. Tydlighet kring ansvar, tidplan, KPI:er och förväntat resultat utgör de huvudsakliga delarna i planen.

Kontakta oss om du vill veta hur verksamheten och era resultat kan förbättras med en genomtänkt, tydligt kommunicerad och enhetlig prisstrategi. Klicka på Ring mig-knappen eller skicka ett mejl till profit@pricegain.com och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig inom kort.